Rozliczaj się z nami. Tel: 728 728 303

Dlaczego my?

Dla swoich klientów biuro rachunkowe prowadzi:

 • księgi handlowe (pełna księgowość, podatek dochodowy od osób prawnych)
 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów (KPiR, opodatkowanie na zasad ogólnych - skala podatkowa lub podatek liniowy 19%)
 • ewidencje przychodów (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

 

Rozliczamy transakcje krajowe, unijne, eksport i import.

 

Obsługujemy spółki z o. o., spółkę cywilną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Wśród naszych klientów znajdują się między innymi firmy z branży:

 • finansowej (pośrednictwo kredytowe, leasing, windykacja należności),
 • medycznej (NZOZ),
 • budowlanej,
 • kancelarie radców prawnych,
 • pracownie architektoniczne,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • studia fotograficzne,
 • agencje turystyczne,
 • firmy szkoleniowe,
 • biura nieruchomości
 • sklepy internetowe.

Certyfikaty:

Gościmy:

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest to jedna z najpopularniejszych form opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Według danych z Ministerstwa Finansów w 2010r. (źródło Gazeta z dnia 28-29.05.2011) 791,1 tys. osób prowadziło działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem i liczba ta od pięciu lat nieprzerwanie rośnie. Co powoduje tak duże zainteresowanie podatników ryczałtem? Niewątpliwie jest to bardzo uproszczona księgowość i stosunkowo niskie stawki podatkowe. W tej formie opodatkowania podatek płaci się od osiągniętych przychodów, bez pomniejszania ich o koszty uzyskania przychodów.

 

Podstawa prawna

Podstawowym aktem prawnym regulującym opodatkowanie ryczałtem jest ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. nr 144 poz. 930 z późn. zm.).

 

Warunki opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Uzyskanie w roku poprzedzającym rok podatkowy przychodu z tej działalności prowadzonej: wyłącznie samodzielnie w wysokości nie przekraczającej 150.000 EUR, w formie spółki, suma przychodów wspólników z tej działalności nie przekroczyła 150.000 EUR Na rok 2011 limit ten wynosi po przeliczeniu na zł: 150.000 EUR = 591.975 zł

Ryczałt może zostać również wybrany przez podatników rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym bez względu na wysokość przychodów pod warunkiem nie korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej.

 

Oznacza to, że podatnicy, których przychody z działalności gospodarczej przekroczą w 2011r. limit 591.975 zł utracą prawo do korzystania z ryczałtu dopiero w następnym roku podatkowym, czyli w 2012r.

 

W przypadku, gdy decydujemy się na ryczałt i rozpoczynamy w trakcie roku podatkowego działalność gospodarczą powinniśmy do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później niż w dniu uzyskanie pierwszego przychodu złożyć pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania do swojego urzędu skarbowego.

 

W przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność i zamierza zmienić formę opodatkowania, przykładowo z zasad ogólnych (księga przychodów i rozchodów) na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to zawiadomienie w formie pisemnej do urzędu Skarbowego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia roku podatkowego.

 

Kiedy nie można wybrać ryczałtu?

W art. 8 ust. 1 oraz załączniku nr 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazano określone grupy działalności, dla których nie można wybrać ryczałtu.

 

Dotyczy to aptek, lombardów, kantorów, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wytwarzających wyroby opodatkowane akcyzą.

 

Ryczałtu nie mogą również wybrać osoby wykonujące inny zawód, niż wymieniony w art. 11 ust. 1 pkt 11 ustawy.

 

Wykaz usług, do których nie ma zastosowanie ryczałt

 

W przypadku, gdy podatnik uzyskuje całość lub część przychodów z wyżej wymienionych działalności bądź rodzajów usług, nie może być opodatkowany ryczałtem, lecz na zasadach ogólnych.

 

Na czym polega ryczałt?

W skrócie ryczałt polega na obliczeniu podatku jako iloczynu stawki procentowej dla danego rodzaju działalności oraz przychodu osiągniętego w danym okresie rozliczeniowym.

 

Przykładowe stawki podatkowe to:

3% działalność handlowa

5,5% działalność produkcyjna, roboty budowlane

8,5% działalność usługowa, jeśli nie określono innej stawki

17% usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, sprzętu

20% wolne zawody

 

W celu ustalenia wysokości osiągniętych przychodów podatnik zobowiązany jest prowadzić ewidencje przychodów na podstawie dokumentów potwierdzających sprzedaż. Takimi dokumentami mogą być faktury VAT, paragony, rachunki, dzienne zestawienia sprzedaży.

 

Deklaracje podatkowe

W trakcie roku nie składa się żadnych deklaracji podatkowych dotyczących ryczałtu, natomiast zeznanie roczne na formularzu PIT-28 należy złożyć w urzędzie skarbowym do 31 stycznia roku następnego pod roku podatkowym, za który dokonuje się rozliczenia.

 

Formularz podatkowy zeznania PIT-28

 

Sposób naliczania ryczałtu

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych należy obliczać odrębnie za każdy miesiąc, to jest od przychodów uzyskanych w danym miesiącu za który obliczamy ryczałt.

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej syg. IBPB1/415-100/07/WRz z dnia 05.12.2007r. stwierdził, iż obliczanie ryczałtu w sposób narastający jest nieprawidłowe.

 

Urządzenia ewidencyjne ryczałtowców

Podatnicy opłacający podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażenia. Ponadto muszą posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów.

 

Spis z natury

Ryczałtowcy są zobowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych oraz braków i odpadków na dzień zaprowadzenia ewidencji, czyli rozpoczęcia działalności oraz na koniec każdego roku podatkowego.

 

Spis z natury należy również przeprowadzić, gdy następuje zmiana wspólnika lub umowy spółki oraz na dzień likwidacji działalności.

 

Terminy wpłaty podatku - miesięcznie lub kwartalnie

Ryczałt opłaca się za okresy miesięczne do 20 następnego miesiąca lub kwartalnie do 20 następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Za grudzień i ostatni kwartał ryczałt należy opłacić w terminie złożenia zeznania podatkowego.

 

W 2011r. kwartalnie ryczałt mogą opłacać jedynie ci podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo w formie spółki nie przekroczyły w 2010r. kwoty 98 662,50 zł (25.000 EUR).

Odliczenie wydatków od przychodów

Jak już wspomniano przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych nie odlicza się kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 11 ustawy od przychodów podatnik może odliczyć stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym oraz wydatki wymienione w art. 26, jeśli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

 

Przykład wyliczenia ryczałtu

W marcu 2011 osiągnięto przychód ze sprzedaży towarów 8.000 zł

W marcu uregulowano składki ZUS za luty 2011 (termin płatności 10.03.2011):

składka na ubezpieczenie społeczne 123,24 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne 243,39 zł

Od przychodu 8.000 odejmujemy zapłacone składki społeczne 123,24 =7.876,76

Stawka ryczałtu dla działalności handlowej 3%

7.876,76 x 3%= 236,30

Podatek pomniejszamy o składkę na ubezpieczenie zdrowotne 209,58 zł

Ryczałt do wpłaty 27,00 zł

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami:

 

tel: 728 728 303

 

Biuro Rachunkowe Avena

dr inż. Anna Karmańska, biegły rewident

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 www: bravena.pl

 

Dane adresowe:

 ul. Kaliska 27/8
 41-200 Sosnowiec
 powiat Sosnowiec, woj. Śląskie